Ondernemersverenigingen

De drie Veghelse ondernemersverenigingen Contactgroep Veghelse Ondernemingen (CVO), Erpse Bedrijven Kring (EBK) en de Vereniging voor Midden- en Kleinbedrijf (VMK) en de gemeente Veghel werken vanaf 2002 met succes samen in Vitaal Bedrijvig Veghel (Vitaal). Per september 2016 is Ondernemers Contact Schijndel (OCS) hier ook bij aangesloten.

Ondernemingsverenigingen-veghel (1)Contactgroep Veghelse Ondernemingen (CVO)
De Contactgroep Veghelse Ondernemingen (CVO) is de ondernemingsvereniging voor de grotere bedrijven in Veghel.
Lid zijn bedrijven in de industrie, bouwnijverheid, logistiek, (groot)handel, en (zakelijke) dienstverlening met meer dan 20 werknemers.
CVO heeft ruim 100 leden met in totaal meer dan 11.000 werknemers. Belangenbehartiging, kennis- en informatie-uitwisseling, stimuleren van onderlinge samenwerking, versterken van de contacten tussen de bedrijven, representatie naar met name overheid en onderwijsorganisaties; allemaal zaken waar CVO zich mee bezig houdt. Om dit te kunnen realiseren heeft het CVO-bestuur direct contact met uiteenlopende organisaties: het gemeentebestuur van Veghel, de andere ondernemingsverenigingen, Vitaal Bedrijvig Veghel, VNO-NCW en bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel Brabant. Verder worden er geregeld bijeenkomsten voor de directies van de aangesloten bedrijven georganiseerd.
Naast Veghelse zaken en actuele thema’s wordt hierbij het onderlinge contact als zeer zinvol ervaren.
Het secretariaat wordt uitgevoerd door de VNO-NCW waardoor CVO ook direct aangesloten is op het provinciale en landelijke werkgeversnetwerk. Voor meer informatie: Secretariaat, Rob Bogman, telefoon 013 59 44 560 of info@cvo-veghel.nl
of kijk op de website: www.cvo-veghel.nl

Ondernemingsverenigingen-erpErpse Bedrijven Kring (EBK)
Het hebben van een netwerk is zeker voor ondernemers belangrijk. Mede om die reden is in 1986 de Erpse Bedrijven Kring (EBK) opgericht.
Lid zijn van de EBK betekent op ongedwongen en gezellige wijze in contact komen met andere ondernemers. Om met elkaar kennis uit te wisselen en ervaringen in het ondernemerschap te delen. De EBK heeft inmiddels ruim 90 leden (met in totaal zo’n 1.200 medewerkers), een mix van grote en kleine bedrijven waarbij de meeste gehuisvest zijn op industrieterrein Molenakker. De EBK heeft ook de Erpse detaillisten vanaf 2008 de mogelijkheid geboden om zich aan te sluiten bij de ondernemersvereniging. De leden van de EBK vormen gezamenlijk dus een totaalbeeld van ondernemerd Erp e.o. Veel van de leden komen voort uit familiebedrijven en hebben een sterke binding met de directe omgeving. Maar naast deze contacten biedt de EBK ook de mogelijkheid om regionale zakenrelaties te treffen en kennis te maken met andere ondernemers.
Tijdens de ledenvergaderingen wordt over het algemeen een spreker uitgenodigd. Op deze manier worden ondernemers bijgepraat over zaken op bijvoorbeeld sociaal vlak of op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast is de EBK een belangenvereniging voor de ondernemers; er wordt bij tal van zaken gezamenlijk opgetrokken bijvoorbeeld als het gaat om de infrastructuur in Erp, de bereikbaarheid of de inrichting van het industrieterrein.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van EBK, mevrouw Wilma Gosselink, telefoon 0413 351 881 of e-mail: gosselinkveghel@tiscali.nl of kijk op de website: www.ebk-erp.nl.

Ondernemingsverenigingen-vmk          Vereniging voor Midden- en Kleinbedrijf (VMK)
De Vereniging voor Midden- en Kleinbedrijf in Veghel is in 1993 opgericht op initiatief van enkele Veghelse ondernemers. Deze ondernemersvereniging is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ruim 125 leden. Belangrijkste doel van de VMK is de behartiging van de collectieve belangen van de leden.
De VMK heeft de afgelopen jaren steeds meer een eigen gezicht gekregen door haar vele activiteiten en heeft onder andere daardoor een duidelijke plaats verworven in het Veghelse bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door veelvuldig overleg met collega-ondernemersverenigingen en de plaatselijke overheid. Ook in regionaal verband is de VMK een actieve partner.
Belangrijk te vermelden is de samenwerking met de andere ondernemersverenigingen uit Meierijstad en de gemeente Meierijstad in het Platform Ondernemend Meierijstad. Deze stichting verzorgt middels het parkmanagement de uitvoerende taken van de ondernemersverenigingen. Hierbij moet gedacht worden aan de collectieve inkoop van gas, elektra en afvalinzameling, waarbij aanzienlijke prijsvoordelen van de leden kunnen worden verkregen. Via een afzonderlijke juridische constructie is de Stichting ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de bedrijventerreinen en is eigenaar en beheerder van het glasvezelnetwerk in o.a. Veghel. Bedrijven in de regio leren elkaar via de ondernemersverenigingen steeds beter kennen en maken meer en meer gebruik van de uitstekende kennis en vaardigheden van het regionale bedrijfsleven. ‘Waarom ver gehaald…’ en ‘ business to business’ zijn hier zeker van toepassing.
Kijk voor meer informatie op de website: www.vmk-veghel.nl  Onder de button “aanmelden” vindt u dan meteen een aanmeldingsformulier.

ocs_logo              Ondernemers Contact Schijndel

In 1978 nam een aantal ondernemers in Schijndel in samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (nu VNO-NCW) het initiatief om een Schijndelse ondernemersvereniging op te richten. Dit was het startsein dat het georganiseerde bedrijfsleven in Schijndel geleidelijk een professioneel karakter kreeg. De oprichting van de ondernemersvereniging kwam met name voort uit de behoefte de gezamenlijke belangen van het Schijndelse bedrijfsleven bij de plaatselijke overheid te behartigen en de relaties tussen ondernemers onderling te verbeteren.
Bij het OCS zijn zo’n 50 bedrijven aangesloten uit de sectoren bouw, industrie, logistiek, handel of zakelijke dienstverlening. Het contact behartigt de belangen van de Schijndelse ondernemers. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats met het gemeentebestuur. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere het opknappen en aanleggen van bedrijventerreinen, bereikbaarheid, het economisch beleid, onderwijs, arbeidsmarkt en lokale kosten. Op het gebied van de belangenbehartiging werkt het OCS nauw samen met VNO-NCW. Daarnaast is het OCS een ontmoetingsnetwerk voor de aangesloten ondernemers. Vijfmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd over en voor de leden interessante onderwerpen. Regelmatig geven eigen leden een presentatie over ontwikkelingen binnen het eigen bedrijf of de branche.
Kijk voor meer informatie ook op de website: www.ocschijndel.nl